LandStar Field Software

LandStar Field Software

Mô tả sản phẩm

Landstar Dòng Software
  Phần mềm Landstar GPS RTK Dòng sự là giải pháp thu thập dữ liệu cho công việc khảo sát hàng ngày. Tương thích với các nền tảng điều khiển dữ liệu khác nhau và có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, phần mềm Landstar là sự bổ sung lý tưởng để CHC X91 + và X900 + GNSS series.

▪ trình đơn định hướng Icon và giao diện đồ họa

▪ Lựa chọn từ nhiều nền tảng điều khiển dữ liệu để phù hợp với nhu cầu của bạn
▪ Thu thập dữ liệu, stakeout, chức năng COGO cơ bản, người dùng xác định mốc và trang web hiệu chuẩn
▪ Lý tưởng cho các cuộc khảo sát truyền thống và GIS / ứng dụng bản đồ

Kết quả khảo sát được lưu trữ trong một tập tin công việc duy nhất để đảm bảo chuyển giao dữ liệu nhanh chóng và liền mạch.
Tăng cường các thuật toán để thiết lập các trạm trên điểm được biết đến hoặc vào chế độ ga miễn phí.
Bất động giám sát thời gian kết nối GPRS.
Trước linh hoạt hoặc đăng trang web hiệu chỉnh để tối ưu hóa năng suất.
Easy dự định trước và tùy chỉnh quản lý.
Yếu tố đầu vào khác nhau / định dạng đầu ra có sẵn để phù hợp với yêu cầu của dự án.
Auto chế độ tiết kiệm để đảm bảo dữ liệu của bạn.Hỗ trợ trực tuyến